top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: OES architekci z siedzibą w Gorlicach, ul. Hallera 26/37, 38-300 Gorlice;

 

2. Administrator przetwarza nastepujące rodzaje Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail,

nr telefonu

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty handlowej lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, tj. w związku z wykonaniem usługi polegającej na opracowaniu projektu (zgodnie z warunkami umowy);

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby niezbędne przy realizacji umowy, której przedmiotem jest opracowanie projektu, tj. współpracownicy, podwykonawcy, branżowcy

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z terminu realizacji projektu, będącego przedmiotem umowy;

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy;

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

bottom of page